Algemene voorwaarden 

Phoenix pro strippenkaart

Artikel 1 – Definities

  1.1 Phoenix Pro: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Phoenix pro” de Eenmanszaak Phoenixpro
  1.2 Opdrachtgever: De (rechts)persoon met wie Phoenix pro een overeenkomst heeft gesloten.
  1.3 Diensten: De door Phoenix pro te verlenen diensten zoals beschreven op https://phoenixro.nl waaronder het aankopen van een strippenkaart. Deze strippenkaart is uitsluitend in te zetten voor de volgende diensten: Phoenix, Huddle, Plug&Pay, Mailblue, Zapier
  1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Phoenix pro en Opdrachtgever op grond waarvan Phoenix pro aan Opdrachtgever Diensten verleent.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Phoenix pro en op alle met Phoenix pro gesloten overeenkomsten.
  2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
  2.3 Opdrachtgever gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Opdrachtgever kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
  2.4 Phoenix pro is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
  2.5 Indien Opdrachtgever de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Phoenix pro tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. De betaalde strippenkaart zal nooit worden terug betaald.


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

  3.1 Alle aanbiedingen van Phoenix pro zijn vrijblijvend en worden na kennismaking via e-mail bevestigd. Het het aankopen van een strippenkaart is de overeenkomst tot stand gekomen
  3.2 De Overeenkomst tussen Phoenix Pro en Opdrachtgever komt tot stand door teen strippenkaart aan te kopen.
  3.3 Phoenix Pro heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Opdrachtgever te weigeren.


Artikel 4 – Software Strippenkaart Online

  4.1 Phoenix Pro verleent aan Opdrachtgever een gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem strippenkaart Online. Opdrachtgever kan ten alle tijden inloggen via phoenixpro.strippenkaartonline.app en hiermee het tegoed in zien.
  4.2 Het tegoed is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het tegoed voor andere doeleinden in te zetten.
  4.3 Opdrachtgever mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.


Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

  5.1 Zolang Phoenixpro werkzaam is onder deze bedrijfsnaam kun je gebruikmaken van een strippenkaart. Is de strippenkaart op dan kan door Opdrachtgever tussentijds en na afloop worden opgewaardeerd. Alle strippenkaarten zijn gedurende 24 maanden geldig. Vul je een strippenkaart aan met nieuwe uren, dan wordt de geldigheid met 24 maanden verlengd.
  5.2 De strippenkaart kan niet tussentijds worden opgezegd, en hierbij het geld terug vorderen.
  5.3 Opdrachtgever zal zich na beëindiging van de strippenkaart nergens meer aan vast zitten en is niet verplicht om strippen op te waarderen
  5.4 Phoenix pro is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;
  (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  (b) Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  (c) Opdrachtgever onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Phoenix pro haar activiteiten staakt of liquideert.


Artikel 6 – Rechten en plichten Phoenix Pro

  6.1 Phoenix pro spant zich in om de Diensten continu goed uit te voeren
  6.2 Phoenix pro is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.


Artikel 7 – Rechten en plichten Opdrachtgever

  7.1 Opdrachtgever verkrijgt toegang tot het strippenkaart systeem en dient zelf zorg te dragen dat hier alle juiste informatie in komt te staan.
  7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste opdrachten.
  7.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.
  7.4 Opdrachtgever dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Opdrachtgever worden gevraagd tijdens het registratieproces. Opdrachtgever dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Phoenix pro door te geven.


Artikel 8 – Vergoeding en prijzen

  8.1 Door Phoenix pro opgegeven of met Phoenix pro overeengekomen vergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
  8.2 Opdrachtgever komt met betrekking tot de betaling van de vergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Opdrachtgever mag de betaling van de vergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.
  8.3 Indien Phoenix pro een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Opdrachtgever de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Phoenix pro geldende regeling.


Artikel 9 – Betaling

  9.1 De vergoeding wordt bij de overeenkomst direct betaald en gefactureerd. Mits anders te zijn overeengekomen.


Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

  10.1 Phoenix pro staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Phoenix pro geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Phoenix pro
  10.2 Opdrachtgever dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
  10.3 Het is niet toegestaan de strippenkaart tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de strippenkaart is het mogelijk om de strippenkaart, zonder kosten, stop te zetten.
  10.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.Artikel 11 – Aansprakelijkheid

  11.1 Phoenix pro is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
  11.2 Opdrachtgever zal Phoenix pro en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Opdrachtgever van de Diensten.
  11.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Phoenix pro is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden


Artikel 12 - Overmacht

  12.1 Phoenix pro is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers
  b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  c) belemmeringen als gevolg van de door Opdrachtgever benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  d) werkstakingen
  e) brand
  f) ongeval of ziekte van personeel
  g) Denial of Services (DoS) aanvallen
  12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Poenix pro tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
  12.3 Indien door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 13 – Advisering

  13.1 Alle door Phoenix pro gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Phoenix pro verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Phoenix pro te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Phoenix pro verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Phoenix pro verleent daarbij geen enkele garantie.
  13.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Phoenix pro is Phoenix pro niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Phoenix pro tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Phoenix pro.


  Artikel 14 – Privacy

14.1 Phoenix pro respecteert de privacy van Opdrachtgever. Phoenix pro zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.


Artikel 15 – Toepasselijk recht

  15.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  15.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
  15.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Phoenix pro aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Opdrachtgever onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Phoenix pro is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Opdrachtgever verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
  15.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.